Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục giảm lệ phí trước bạ ô tô