Mercedes-Maybach S680 2023 phiên bản di sản ra mắt, giới hạn 150 chiếc