XE MỚI MUA CHƯA CÓ BIỂN SỐ CÓ ĐƯỢC LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG KHÔNG???